باران

بارون رو دوتاییمون دوست داشتیم

بیشتر وقتایی هم که با هم بودیم

بارون میومد

خیال می کردم که خدا خیلی دوستمون داره

ولی حالا که رفته فهمیدم

آسمون میدونست ما به هم نمی رسیم

بخاطر همین هر وقت ما رو با هم میدید

گریه میکرد

/ 1 نظر / 19 بازدید
هنوز تنهایم

اینو راست میگی آسمان هم دلش به حاله ما می سوختو گریه میکرد چون میدونست سرنوشت ما رو به هم نمیرسونه