فروهر

سلام

از دوران پادشاهی مادها و سپس شاهنشاهی هخامنشیان  نگاره فروهر نشانه نماد میهنی بوده و آدمی را در پیکره و سیمای شاهین تیز چنگ و بلند پروازی نشان می دهد که آنرا نماد توانایی سر بلندی و فر و شکوه میدانستند و پرچمهای خود را به نما و سیمای شاهین می آراستند.

 

در نگاره فروهر دو نیروی همیستار (مخالف) نمایان است.

سپنتامینو (نشانه خوبی) و انگره مینو (نشانه بدی)

و آدمی رو به سپنتامینو دارد و بسوی او میرود و به انگره مینو پشت کرده است.

فروهر سنبل ایرانیان و زرتشتیان است.


 

/ 0 نظر / 17 بازدید