یه سبد گل اقاقی

توی قلبهای دو ساقی

یکی شون ساقر و می داره به دست

یکی شون عاشقه و نی داره به دست

...

یه سبد گل اقاقی

تو قلبهای دو یاقی

یکی شون تیر و کمون داره به دست

یکی شون قلب شکسته بی نفس

...

یه سبد گل اقاقی

توی قلبهای دو ماهی

یکی شون ، تنگه دلش تو رودخونه

یکی شون گوشه ی تنگ ، کنج خونه

...

یه سبد گل اقاقی

که روئیده توی باغی

یکی شو من بر میدارم

هدیه میدم به یارم