در جستجوی رسیدن به بلندای آستان عشق

به منزلی رسیدم که تنها گذشت در آن ساکن بود.

و از حرکت به سوی قله ی عشق نهی شده بود.

زیرا گذشت در مقام عشق جایی ندارد

و همانند سیبی یا گندمی که انسان را از بهشت خارج کرد

عشق را نیز از دل عاشق خارج میکند.

. . .