باز هم در تنهایی خویش

با دلی زخمی و ریش

در اندیشه ی یک لحظه ی ناب

که بود آن هم در خواب . . .

بودنم را به کنارت خواهم

. . .