امروز همه ی چهره ها را

شبیه تو می بینم ...

دلتنگی

از چشمانم فوران کرده است

...