خورشید در حال غروب کردن بود

برگ های طلایی پاییزی

با درخشش خود

چشم هارا خیره میکرد.

خورشید غروب کرد ؛

برگها دیگر درخشش نداشتند

ولی همچنان چشم ها خیره بود...

چه غروب دلگیری دارد پاییز

. . .