چه افکارم پریشون گشته امشب

دلی دارم که پر خون گشته امشب

نمی دانم ز بی دردیست یا دردم زیاد است

ولی دانم پشیمون گشته امشب

 

. . .