این روزها حال مرا قهوه ترک میفهمد ...

چقدر خوب با من هم طعمی می کند ...