برای اینکه کوهها معنای عظمت بگیرند

همانند نگاهت گشتند . . .

برای اینکه دریاها معنای ژرف به خود بگیرند

همانند احساست گشتند . . .

برای اینکه امواج معنای خروشانی بگیرند

همانند گیسوانت گشتند . . .

برای اینکه بارانها معنای دلتنگی بگیرند

همانند اشکهایت گشتند . . .

برای اینکه گلها معنای زیبایی بگیرند

همانند سیمایت گشتند . . .

برای اینکه شرابها معنای مستی بگیرند

همانند چشمانت گشتند . . .

برای اینکه باد ها معنای نا آرامی بگیرند

به دامت اسیر گشتند

و برای اینکه دنیا معنای زندگی بگیرد

همانند تو گشته است . . .

. . .