طلوع کرد ...

اما

این بار از مغرب...

ولی هنوز نامهربان است

...