اولین بار که دیدمت نگات معنای زندگی بود واسم

روزا که میگذشت کم کم معنای نفس بود برام

تا روزی که نگات رو ازم گرفتی منم بی هوا مردم....