فغانی زدم باز

زدم زیر آواز

بیا مطرب و نی

بزن با کمی ساز

که مطرب طبیبم تو هستی

طبیبم و حبیبم تو هستی

که ما بی تو هیچیم مطرب

بیا تا به دورت بپیچیم مطرب

بیا تا بدانند واژگان

بی تو هیچیم مثل مردگان

دیگه باش و مطرب نرو

که هست دل ز پیشت گرو

نرو تا نبازیم دل به شک

بمون تا بنازیم به این شور تک