تنهایی شده همسفرم

ای تازه مسافر شده در راه بی کسی

ای همچون من غریبه

اینجا سایه ها سخن میگویند

مبادا اشتباه بگیری دلتنگی ات را

. . .