تنهایی یعنی :

                            تن هایی که بدون تو

                          حاضر نشدند با هیچ کسی

                                                                            ما بشوند ...