امشب دفتر شعرم را باز نخواهم کرد

غزل هایم تکراریست ...

برای خواندنت

باید

شعری نو سرود ...