در آخرین شب پاییز دلگیرم

بهانه های روزهای بی تو را می گیرم

بهانه ی گرم کردن دستانت در سرمای پاییزی

بهانه ی خیس شدنهای زیر باران

بهانه ی برگ ریزانهای زرد پاییزی

در دشتهای سبز بی کسی ام

وای . . .

بهانه ی غروب دلگیرش

بی تو  . . .

وحال می فهمم 

که چرا امشب طولانی ترین شب سال است.

. . .