خوشا کوروش ، تمدن داری ات را

خوشا شیراز ، مهمان داری ات را

خوشا حافظ ، پارسی گویی ات را

خوشا ایران ، بزرگان داری ات را

خوشا دیدن ، خوشا بوئیدن گلهای شیراز

. . .


ادامه مطلب ...