نگاه ها را که دنبال میکنی

به زل زدن های به سنگ میرسی

چقدر سنگها شبیه دل آنهاست

که

شکستند و رفتند . . .


...