امروز باران سازم را خیس کرده بود

دیگر وسیله ای برای نواختن نداشتم

نمی دانم خوشحال باشم یا ناراحت

زیرا هم باران را دوست دارم هم سازم را

با باران روحم آرام می شود و با ساز دلم