باز من و بارون و آوازم

باز من و فکر گل نازم

باز تو و دوریت و غمخواری

باز من و رویات تو بیداری

 

....

 

باز من و تنهایی و سازم

باز من و عشق و دل و رازم

باز تو و اسمت که می مونه

باز من و اشکم روی گونه