در گریزم از روزهایی که

روحم

در کالبد جسمی خسته و فکری بسته،

در اندیشه یک فردایی بهتر

با ساز دنیا برقصد

. . .