امروز که دیدمش دلتنگی ام را برایش به تصویر کشیدم

اما بغض ها جلوی خوش حالی ام را گرفته بودند.

با این همه باز هم مثل همیشه

قشنگترین لبخند ها را برای هم قاب کردیم

و در دیوار زمان به یادگار گذاشتیم

تا هر وقت قطره ای از ابرهای چشممان

به دشت گونه هایمان بارید

آن را شوق دیدن آلبوم خاطراتمان بدانیم

خاطراتی که ذهن ما را پر کرده از

(( قشنگترین لحظه های با هم بودن ))

...