اگر چیزی به زبان نمی آورم

از نبود احساس نیست

دلم داغون شده . . .

از گلویی که برای قورت دادن بغضهایش

دست به هر کاری میزند

صدایی در نمی آید

. . .