به دریا نگاه کن

به امواج خروشانش

و به وسعت بی انتهایش ...

به آغوش همیشه بازش بنگر ؛

که گاهی گرم مهربانیست

و گاهی سرد نفرت ...

دلگیر نباش از دوگانگی اش

که تقدیر را کسی دیگر رقم میزند ...