دخترک هم بی چتر

زیر باران آمد

دل پاکش بازم

خیس باران میشد

گونه اش هم نمناک

و دعایم این است

که خدایا نم باران باشد

. . .