آرزو هایم را سبد سبد میکنم

و برای خدا میفرستم ...

گرچه آرزوهایم یکیست

ولی

دوستانی که برایشان

آرزو میکنم

بی نهایتند ...