خیلی مهربون شده بود

همش با خنده نگام می کرد

به من گفت: ((مواظب خودت باش))

گفتم: مگه جایی می خوای بری

گفت: نه  ((دیگه نمی خوام پیش تو بیام))