چه بی رحمانه شکستم

حجم زیادی از مهربانی را

که دلش میخواندند . . .

هرگز خود را نمی بخشم 

. . .

 

. . .