قاصدک ها که خوش خبر باشند

نسیم ها شیرین میشوند

و همه ی پیله ها پروانه...

خبر از آمدنت که باشد

دیگر دلی را تاب دوری نیست

و همه

انتظار رسیدنت را ضربان می زنند...

امروز بیا که فردا

خیلی ها دور می شوند و دیر ...