چه خوب خودت را در دل همه جا کردی

همه سراغت را از من میگیرند

انگار همه تو را در چشمانم می بینند

و بی قرار تر از من شده اند.

یک بار بیا و خودت را به همه نشان بده

تا شاید من هم باور کنم

که دلم برایت تنگ شده . . .

نبودنت را هیچگاه باور نکردم

چون در تمامی لحظه های زندگی ام

حضوری پر رنگ داشتی . . .

می پرسی چگونه؟

آری تو پیشم نبودی

ولی تمام دلم و ذهنم پیش تو بود

در وجودم با تمام احساس

دستانت را لمس می کردم

و

به نگاهت ، عشق می ورزیدم.

. . .