دیگر آیینه هم رفتارم را تکرار نمی کند

نمی دانم

غبارش زیاد است

یا

حافظه اش کم 

. . .