در این دنیای زیبا

که خداوند گلها را برای دشت

سنگها را برای کوه

آبها را برای دریا

و مهربانی را برای تو خلق کرده است

آیا ممکن است تو را هم

برای من خلق کرده باشد.