میگویند دنیا با چهار عنصر

آب و خاک و هوا و آتش

مأنوس است

آری، اشکهایم را آب

و بدنم را خاک نامیدند.

نفسهایت را هوایم

و دوریت را آتش دلم خواندند.

اما . . .

هیچکس نگفت که دنیایم تویی

. . .