هوایت که ابری باشد ...

هر لحظه انتظار آمدن باران را می کشی ...

فقط کافیست رعدوبرقی از خاطره هایت جرقه بزند؛

با باران هایی که ابرش چشمانت باشد موافق نیستم ... اما ...

برای دیدن رنگین کمان باید بارید...