آخر هر زندگی و هر تجربه

خودم را پیدا کردم،

که از من قبلی ام فاصله گرفته بود...

و برای تو بعدی

شرط های جدید می گذاشت...