الان که دستشو تو دست یکی دیگه می بینم

به خودم میگم

کاش باور کرده بودم

که عشق دو طرفس