خدایا !

این بارانت جسمم را چنان آسمانی کرد

که دیگر میل به زمین ندارم...

ای کاش

بارانی هم برای آرامش روحم می فرستادی

که ابرهایش

چشمانم نباشد

...