خاطرم هست دل آرام را

کرده ام گم ز روزگارانم

نه که از امید تهی باشم

پر شده دل ز شوق یارانم

شک و تردید پر است در ذهنم

روز و شب در پی استادانم

ساز و آواز من شده غمگین

نه که من جزء غم نوازانم

کارگردان روزگار خواست ز من

قهرمانان باخته در رمانم

...