دی ماه است ....

                        و باز آسمان صاف است

دی ماه است ....

                        و باز آسمان پاک است

دی ماهی که شکوفه هایش طعنه میزند به بهار ...

و شکفتن هایی که سرشار از افتخار است ...

شکوفه ی مادرم که مهربانی و گذشت را معناست ...

شکوفه ی دختری که آزاده است و ملکه اش می دانم ...

شکوفه ی پسری که شیطون است و زیاد میداند ....

شکوفه ی دخترانی که همزاد ماه هستند و لطیف ...

شکوفه ی دختری که مسیر نور را تا رسیدن راهنماست ....

شکوفه ی دختری که مغرور است و غرورش را دوست می دارم ...

شکوفه ی دختری که همانند مرواریدی که در قلبش دارد قشنگ است و زیبا ...

شکوفه ی دختری که طنین صدایش آوای مهربانی است ...

شکوفه ی دختری که راه دل را خوب می شناسد ...

شکوفه ی دختری که نامش گل است و خودش نیز هم ...

                            و چه شکوفه بارانی است این ماه دی

                                          و با سردی غریبه است ....

برای تک تک این شکوفه ها آرزویی دارم از جنس خدا ...

بهترین هایم:

                 لحظه های شکفتن هایتان را تبریکی میگویم از

                                                             واژه های بی نهایت ....