انگار امروز همه چیز قشنگ بود

آدما جالب بودن

زمستون بود ولی انگار همه چیز سبز بود

خنده گوشه ی لبم جا خوش کرده بود

آخه بوی عطرش همه جا پیچیده بود