آمد ...

شهر را چراغانی کرده اند ...

چه آشوبی در دلم برپاست ...

دنیایم رنگ خوشبختی گرفت ...

این

بهترین لحظه ای بود که در خواب دیدم ...

...