بعضی وقتا لحظه شماری

برای رسیدن فردایی که

می بینمت

به قدری لذت بخش است

که تنها دیدنت میتواند

خوشحال ترم کند ...