عاشورا

روز عشق بازی حسین (ع) با خدا بود ...

و محرم

ماه عشق بازی مردم با حسین (ع) ...

...