آسمان غرق نگاه من و توست

عشق هم چشم به راه من و توست

نه غریبی نه آشنا ، ای یار

کلبه دل وعده گاه من و توست

...