از غروب های پاییز

دلگیر نشو ...

به خورشید گفته ام

که دلتنگی ام را برایت

به تصویر بکشد ...