همیشه چشمانم در انتظار نگاه زیبای توست ...

و نگاهم قربانی همیشگی میعادگاه چشمان تو ...

و قلبهایمان ؛ قلبهای بی ریایی که در این نگاه ها آرامش را بر قرار میکنند ...

اگر چه معنای مرگ دوریست

اما نه برای ما

چرا که احساسهایمان با مرگ هم حتی غریبه است ...

اگر که عشق ما یکی شود

بدین معناست که عشق

من و تو

از یک چشمه می جوشد ...

که گرمایش نشٱت گرفته از وجود توست

و صدای جوشیدنش از ضربان نا آرام قلب من ...