کاراش جالب بود

حرفاش قشنگ بود

هر روز میدیدمش

امروز نیومده بود

سراغشو که گرفتم گفتن دیگه نمیاد

هنوز یه روز نشده ولی دلم واسش تنگ شده