آسمان لذت پروازش را

برایم هدیه فرستاد

غافل از اینکه ...

روح من در اسارت

عشق تو

زمین گیر شده است

...