شادی ام را تقسیم کردم

خدایا ...

معجزه شده؟

شادی ام چند برابر گشته

...